Nhớ Huế

Ngắm trăng để thấy người thân yêu của mình

Hoàng Văn Minh |

Nhớ Huế, đôi khi chỉ quay quắt vì ông bạn già nương bóng Phật bán cà phê qua ngày bên bờ sông Hương. Hôm rồi tranh thủ tạt ngang thì nghe đâu ông bận chở bà lên mạn Ngự Bình kiểm tra âm phần sau gần tháng gió mưa không nhìn thấy mặt người. 

Nhớ Huế, đôi khi chỉ quay quắt vì ông bạn già nương bóng Phật bán cà phê qua ngày bên bờ sông Hương. Hôm rồi tranh thủ tạt ngang thì nghe đâu ông bận chở bà lên mạn Ngự Bình kiểm tra âm phần sau gần tháng gió mưa không nhìn thấy mặt người.

Nhớ Huế, đôi khi chỉ quay quắt vì ông bạn già nương bóng Phật bán cà phê qua ngày bên bờ sông Hương. Hôm rồi tranh thủ tạt ngang thì nghe đâu ông bận chở bà lên mạn Ngự Bình kiểm tra âm phần sau gần tháng gió mưa không nhìn thấy mặt người.