Lễ mơnhum blan

Lễ mơnhum blan: nghi thức kết nối tâm linh của người Jrai

Phạm Ly |

Tuy việc dựng tượng nhà mồ nay đã không còn được duy trì, nhưng người Jrai ở làng Kép (xã Ia Mơ Nông, Chư Păh, Gia Lai) vẫn giữ tục hàng tháng đến uống rượu nơi mả cúng cùng “hồn ma”.